Derdest Bir Davaya, Zorunlu Dava Arkadaşlığı Söz Konusu Olmadığı Sürece Üçüncü Bir kişinin Taraf Sıfatıyla Davalı Olarak Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığına İlişkin Yargıtay 13. HD Kararı:

Derdest Bir Davaya, Zorunlu Dava Arkadaşlığı Söz Konusu Olmadığı Sürece Üçüncü Bir kişinin Taraf Sıfatıyla Davalı Olarak Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığına İlişkin Yargıtay 13. HD Kararı: YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2011/10397 E.N, 2011/14600 K.N. -HUSUMET -TAPU İPTALİ VE TESCİL ZAMANAŞIMI -ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI-Zapta Karşı TekeffülÖzet:Açılmış bir davaya, zorunlu dava arkadaşlığı söz konusu olmadığı sürece üçüncü […]

Velayetin Kaldırılması Koşullarının Oluşmaması ve Usulüne Uygun Olarak Açılmış Olan Bir Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davasının Bulunmaması Halinde Davanın Reddedilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı:

Velayetin Kaldırılması Koşullarının Oluşmaması ve Usulüne Uygun Olarak Açılmış Olan Bir Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davasının Bulunmaması Halinde Davanın Reddedilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı: T.C. YARGITAY Hukuk Genel KuruluEsas:  2007/2-251 Karar: 2007/277 Karar Tarihi: 16.05.2007 ÖZET: Çocukların uzun zamandır babaları yanında yaşadıkları, velayetin kaldırılması koşullarının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Usulüne uygun olarak açılan kişisel ilişkinin değiştirilmesi davası da […]

Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanıldığı İddiası ile Açılan Davalarda Kural Olarak Zamanaşımının Söz Konusu Olmayacağına İlişkin Yargıtay 1. HD Kararı:

Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanıldığı İddiası ile Açılan Davalarda Kural Olarak Zamanaşımının Söz Konusu Olmayacağına İlişkin Yargıtay 1. HD Kararı: T.C. YARGITAY 1.Hukuk DairesiEsas: 2004/14912 Karar: 2005/715 Karar Tarihi: 02.02.2005 -Vekâletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Talebi -Vekilin Özen ve Sadakat Borcu-İyiniyetli Üçüncü Kişinin Vekâlet Görevini Kötüye Kullanan Vekilden Yaptığı Taşınmaz İktisabının Korunması ÖZET: […]

Borçlunun, Vekiline Kendisini Temsilen Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisini Vermiş Olduğu Hallerde, Vekil tarafından imzalanan Çekler ve Senetler Yönünden Borçlunun Asıl Sorumlu Olacağına İlişkin Yargıtay 12. HD Kararı:

Borçlunun, Vekiline Kendisini Temsilen Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisini Vermiş Olduğu Hallerde, Vekil tarafından imzalanan Çekler ve Senetler Yönünden Borçlunun Asıl Sorumlu Olacağına İlişkin Yargıtay 12. HD Kararı: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/13032 Esas, 2009/20377 Kararı (Karar Tarihi : 26.10.2009)Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üze-rine bu […]

Vasıflı veya Yüksek Kıdeme Sahip Bulunan İşçinin Çalışma Ücretinin Belirlenmenmesinde Emsal Ücret Araştırması Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı:

Vasıflı veya Yüksek Kıdeme Sahip Bulunan İşçinin Çalışma Ücretinin Belirlenmenmesinde Emsal Ücret Araştırması Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı: -Vasıflı İşçi-Yüksek Kıdemli İşçi-İşçi Ücret alacaklarının TespitiT.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi:Vasıflı ve yüksek kıdeme sahip olan bir işçinin, asgari ücretle çalıştığının kabulü, hayatın olağan akışına aykırılık teşkil eder. Bu sebepten, işçinin ücreti belirlenirken SGK verileri ile bağlı […]

Hükmün Açıklandığı Duruşmaya Katılan Sanığa Son Sözü Sorulmadan Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna ve Zararın Giderilmesi Seçenek Yaptırımının İİK’nin 16 Bab’ında Takibi Şikâyete Bağlı Olan Suçlar Hakkında Uygulanamayacağına İlişkin Yargıtay 16. HD Kararı:

Hükmün Açıklandığı Duruşmaya Katılan Sanığa Son Sözü Sorulmadan Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna ve Zararın Giderilmesi Seçenek Yaptırımının İİK’nin 16 Bab’ında Takibi Şikâyete Bağlı Olan Suçlar Hakkında Uygulanamayacağına İlişkin Yargıtay 16. HD Kararı: T.C.YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E.2011/2798 K.2011/6672 T.31.10.20112004/m.44, 337, 354, 5237/m.50ÖZET: Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçunda; icra ve iflas Kanunun 16 […]

Yüklenicinin İmara ve Projesine Uygun ve Yasal Bir Yapı Yapmak Suretiyle Edimini Yerine Getirmemiş Olduğu Hallerde Herhangi Bir Hak Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay 15. HD Kararı:

Yüklenicinin İmara ve Projesine Uygun ve Yasal Bir Yapı Yapmak Suretiyle Edimini Yerine Getirmemiş Olduğu Hallerde Herhangi Bir Hak Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay 15. HD Kararı: T.C. YARGITAY15. HUKUK DAİRESİE. 2006/3250 K. 2007/6678T. 26.10.2007 • YÜKLENİCİNİN GÖREVİ ( İmara ve Projesine Uygun Yasal Bir Yapı Yapmak Suretiyle Edimini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu – Bu Nitelikte Bir […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Yapıyı İmar Kanununa Aykırı Olarak Yapması ve Eksik İfada Bulunması Halinde Sözleşmenin Geriye Dönük Olarak Feshine Karar Verilebileceğine İlişkin Yargıtay 15. HD Kararı:

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Yapıyı İmar Kanununa Aykırı Olarak Yapması ve Eksik İfada Bulunması Halinde Sözleşmenin Geriye Dönük Olarak Feshine Karar Verilebileceğine İlişkin Yargıtay 15. HD Kararı: T.C.YARGITAY15. HUKUK DAİRESİ E. 2006/756 K. 2006/2546 T. 1.5.2006 • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davacıların Fazlaya İlişkin Dava ve Talep Haklarını Saklı Tutmuş Olmaları İnşaatın […]

Yaptığı İşte Niteliksel Bir Değişme Olmaksızın Kadroya Alınan Dönemsel İşçinin Ücret Alacaklarının Hesabında Kadroya Alınmadan Evvelki Çalışmalarının Göz Önünde Bulundurulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı:

Yaptığı İşte Niteliksel Bir Değişme Olmaksızın Kadroya Alınan Dönemsel İşçinin Ücret Alacaklarının Hesabında Kadroya Alınmadan Evvelki Çalışmalarının Göz Önünde Bulundurulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı: -İş Hukuku-Eşit Davranma Yükümlülüğü-Eşitlik İlkesine Aykırılık-Mevsimlik İşT.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: 2018/184 E.  ,  2018/688 K. Özet: Yaptığı işte niteliksel bir değişme olmamasına rağmen kadroya alınan dönemsel işçinin ücret alacaklarının […]

Haczin Borçluyu Taciz Etmek veya Baskı Kurarak Ödemeye Zorlama Maksadıyla Yapılamayacağı ve Ev Eşyasının Haczedilemeyeceğine İlişkin Yargıtay 12. HD Kararı:

Haczin Borçluyu Taciz Etmek veya Baskı Kurarak Ödemeye Zorlama Maksadıyla Yapılamayacağı ve Ev Eşyasının Haczedilemeyeceğine İlişkin Yargıtay 12. HD Kararı: T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİE. 2014/4289 K. 2014/6671 T. 10.3.2014• EV EŞYASININ HACZİ ( Amacının Borcun Tahsilinin Sağlanması Olup Borçluyu Taciz Etmek Ya da Baskı Kurarak Ödemeye Zorlama Maksadıyla Yapılamayacağı/Aksinin İ.İ.K.’nun Genel Mantığına ve Md. 85 […]

Öneri, soru ve taleplerinizi iletişim formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.