Borçlunun, Vekiline Kendisini Temsilen Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisini Vermiş Olduğu Hallerde, Vekil tarafından imzalanan Çekler ve Senetler Yönünden Borçlunun Asıl Sorumlu Olacağına İlişkin Yargıtay 12. HD Kararı:

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/13032 Esas, 2009/20377 Kararı

(Karar Tarihi : 26.10.2009)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üze-rine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takipte borçlu, çeklerdeki ve senetlerdeki imzaların kendisine ait olmadığını itirazen ileri sürmüştür. Yargılama sırasında alacaklı, ibraz ettiği Elazığ 1. Noterliği’nce düzenlenmiş 28.10.2006 tarih ve 2… yevmiye numaralı vekâletname uyarınca çeklerdeki ve senetler-deki imzaların borçlunun vekili olan M… tarafından atılmış olduğunu, bu kişi yönünden imza incelemesi yapılmasını talep etmiştir. Mahkemece senetlerin vekâleten imzalandığı konusun-da bir şerh bulunmadığı, vekâlet mevcut olsa dahi 3. şahısların imza incelemelerinin yapılamayacağı ve bu kişi hakkında icra takibi de olmadığı gerekçe gösterilmiş ise de, Borçlar Kanunu’ nun 388. maddesi uyarınca borçlunun kendini temsilen vekiline kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisini verdiğinin anlaşılması halinde, vekil tarafından imzalanan çekler ve senetler yönünden borçlu asıl sorumlu olur. Vekalet ilişkisi çerçevesinde, söz konu-su vekaletnamenin Borçlar Kanunu’nun 388. maddesi kapsa-mında bir vekaletname olup olmadığı araştırılarak, gelen belge çerçevesinde bu kişilerin imza örneklerinin alınarak, takibe konu çek ve senetlerdeki imzaların bu kişi yönünden de incelenmesi gerekirken, sadece borçlu yönünden imza incelemesi yapılarak eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir.

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle, İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Öneri, soru ve taleplerinizi iletişim formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.