Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Kredi Alan Tarafın Hayat Sigortası Yaptıracağının Düzenlenmiş Olduğu ve Banka Tarafından Düzenlenen Kredi Hayat Sigortaları Başvuru Sözleşmelerinin Matbu Olması Halinde İrade Özgürlüğünün Bulunmadığına ve Kredi Hayat Sigorta Sözleşmelerinde Eksik Bilgi Verilmesi Halinde Uygulanacak Yaptırımın Sigorta Ettirene Bildirilmemesinin Bilgilendirme Yükümlülüğünün İhlali Sonucunu Doğuracağına İlişkin Yargıtay 17. H.D. Kararı:

Kira Bedelinin Eksiksiz Olarak Ödenmiş Olduğunun Belirlenmesinde İspat Yükünün Kiracı Üzerinde Olduğu ve Depozitonun İadesinde Kiralananın Hasarlı Olması Halinde Söz Konusu Hasarın Keşif İle Saptanması Gerektiğine İlişkin Yargıtay 13. HD Kararı:

-Kira Sözleşmelerinde Depozitonun İadesi
– Kira Bedelinin Eksiksiz Ödendiği Hususunda İspat Yükümlülüğü

YARGITAY 13.HD
E. 2004/79 K. 2004/8396 T. 1.6.2004
Depozitonun Hasar Olmaması Halinde İade Edileceği:

Davacı, 02.08.2000 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracısı bulunduğu davalıya ait mecuru karşılıklı mutabakat ile tahliye ederek davalıya teslim ettiği halde davalıda bulu-nan 1000 dolar depozitonun iade edilmediğini, depozitonun tahsili için başlattığı icra taki-bine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkâr tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, alınan depozitonun mecurda hasar olmaması halinde iade edileceğini oysa davacı-nın mecurda bulunan küçük tuvaletin bir kısmını tahrip ettiğini, keşif yapıldığında duru-mun anlaşılacağını, ayrıca Ağustos 2000, Nisan, Eylül 2001 ve Mart 2002 ayları kiraları-nın 150’şer dolar eksik ödenmesi nedeniyle toplam 600 dolar kira alacağı bulunduğunu, bu alacaklarının depozitodan düşülmesi gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, 1000 doların temerrüt tarihi itibariyle karşılığı olan 1.520.273.550 TL asıl alacak ve 332.397.614 TL faiz alacağı için itirazın iptaline, takibin devamına asıl alacak üzerinden %40 icra inkâr tazminatının davalıdan alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının, davalıya ait taşınmazı 02.08.2000 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiraladığı aylık kiranın 900 dolar olup davacı kiracının 1000 doları teminat olarak verdiği hususu kira sözleşmesinden anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazın tahliye edildiği de taraflar arasında tartışmasızdır. Davacı, davalıya ödediği depozitonun tahsili için yaptığı icra takibine vaki itirazın iptali talebiyle dava açmıştır. Davalı, savunmasında, davacının taşınmazı hasarlı olarak iade ettiğini, ayrıca tahliye etmeden önceki Ağustos 2000, Nisan, Eylül 2001, Mart 2002 ayları kiralarım 150’şer dolar eksik ödediğini bildirip hasar ve kiralardan dolayı davacının her hangi bir talepte bulunamayacağını savunmuştur. Kural olarak kiraların tam ve eksiksiz ödendiğini ispat yükü kiracıya aittir. Davacı kiracı tarafından davalıca iddia edilen aylar kiralarının ödendiğinin kanıtlanması gerekir. Yine kira sözleşmesinde taşınmazın iyi durumda yani hasarsız olarak kiracıya teslim edildiği bildirilmektedir. Davalı, küçük tuvaletin bir kısmının kırık olduğunu bildirip bunun keşfen belirlenmesini talep etmiştir. Mahkemece, davacıdan davalının iddia ettiği aylar kira bedellerini ödediğine dair belge ve delilleri sorulmalı, ayrıca keşfen dava konusu taşınmazın kırık olduğu iddia edilen küçük tuvaletin kırık olup olmadığı belirlenip bunlardan dolayı davalının bir alacağı varsa saptanıp bu miktarın davacının depozito alacağından mahsup edilerek kalan miktar olduğu takdirde bu miktar üzerinden hüküm tesisi gerekirken, yazılı şekilde davalı savunması üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA,01.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Öneri, soru ve taleplerinizi iletişim formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.