Ekibimizden Av. Ayberk Emirşah Gemici’nin kaleme almış olduğu “Takı Merasiminde Gelin ve DamadaTakılan Ziynet Eşyalarının Kime Ait Olacağı Sorunu” başlıklı makale Ankara Barosu Dergisi’nin 2020/3 sayısında yayınlanmıştır.

TOPLUMDA İNFİAL UYANDIRMAYAN CİNAYETLER VE ŞİDDET KÜLTÜRÜ

TOPLUMDA İNFİAL UYANDIRMAYAN CİNAYETLER VE ŞİDDET KÜLTÜRÜ Ayberk Emirşah Gemici​ Son zamanlarda Türkiye’de kadına yönelik yahut aile içi şiddet olarak adlandırılan ve toplumda derin infial yaratan kadın cinayetleri ile ilgili haberler sıklıkla görülmektedir. Bu haberlerin topluma ulaşması ile toplumda çeşitli sorular ve tepkiler de doğal olarak gözlenmektedir. Bu hususta verilen tepkiler çoğunlukla kadın cinayetlerine sebep […]

Türk Medeni Hukukunda Saklı Pay ve Tenkis Davasının İncelenmesi

Türk Medeni Hukukunda Saklı Pay ve Tenkis Davasının İncelenmesi Özet: Saklı pay, kanunen tayin edilmiş bulunan belirli kimselerin üzerinde hak sahibi bulunduğu ve mirasbırakanın kanunen öngörülmüş bulunan özel sebeplerden biri bulunmadıkça (mirastan yoksunluk sebepleri, ıskat, mirastan feragat sözleşmesi) üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf edemeyeceği ve kısıtlayamayacağı tereke paylarını ifade eder. Saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın altsoyları, […]

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bağlamında Ölüme Bağlı Tasarrufların İncelenmesi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bağlamında Ölüme Bağlı Tasarrufların İncelenmesi Özet: Ölüme bağlı tasarruflar, bir kimsenin sağ durumdayken yapmış olduğu ve sonuçlarını ancak ölümünden sonra meydana getirecek olan hukuki işlemleri ifade eder. Kanunumuz ölüme bağlı tasarrufları tahdidi olarak saymış bulunmaktadır. Buna göre, ölüme bağlı tasarruflar ancak vasiyetname ve miras sözleşmesi biçiminde yapılabilir. Bu çalışmada ölüme […]

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bağlamında Nişanlılık Kurumu ve Nişanlılığın Sonlanmasının Sonuçları

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bağlamında Nişanlılık Kurumu ve Nişanlılığın Sonlanmasının Sonuçları Anahtar Kelimeler: Nişanlılık, hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat. Nişanlanma, kadın ve erkek arasında evlilik birliğinin oluşmasından önceki süreçte, bunların karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmasıdır. Nişanlanma adı verilen hukuki işlemin sonucunda nişanlılık kurumu ortaya çıkar. Türk hukuku da kaynak İsviçre ve Alman […]

Türk Ceza Hukukunda Nedensellik Bağlantısı ve Objektif İsnadiyet ( Yüklenebilirlik) Kuramı

Türk Ceza Hukukunda Nedensellik Bağlantısı ve Objektif İsnadiyet ( Yüklenebilirlik) Kuramı Özet: Failin meydana getirmiş bulunduğu hareket ile meydana gelmiş olan neticenin farklı zamanlarda gerçekleşebileceği suçlarda (netice suçları), failin meydana gelmiş bulunan neticeden sorumlu tutulabilmesi için ortaya çıkmış bulunan neticenin failin hareketine bağlı olarak gerçekleşmesi gerekir. Bir başka deyişle, failin meydana gelmiş bulunan neticeden sorumlu […]

Türk Ceza Hukukunda Kusur Yeteneğinin ve Kusur Yeteneğini Etkileyen Hallerin İncelenmesi

Türk Ceza Hukukunda Kusur Yeteneğinin ve Kusur Yeteneğini Etkileyen Hallerin İncelenmesi: Özet: Kusur yeteneği, failin suça konu olan fiilini işlediği anda meydana getirdiği davranışı algılayabilme ve davranışlarını iradesi yönünde gösterebilmes yeteneğini ifade eder. Failin, suçu işlemiş olduğu esnada meydana getirdiği davranışın anlamını kavrayamadığı veya kavramakla birlikte davranışlarını iradesi yönünde meydana getiremediği takdirde o, söz konusu […]

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller Özet: Bilindiği üzere Türk Ceza Hukukunda bir failin meydana getirmiş bulunduğu eylemden sorumlu tutulabilmesi için üç şartın varlığı aranır. Bunlar; failin meydana getirmiş bulunduğu fiilin hukuka aykırılık teşkil etmesi, meydana getirilmiş bulunan fiilin tipik olması ve failin bu fiili meydana getirmekte kusurlu bulunmasıdır. Bu üçüncü […]

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Kusurun Yoğunluk Derecesine Göre Tasnif Edilmesi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Kusurun Yoğunluk Derecesine Göre Tasnif Edilmesi: Özet: Ceza hukukunda kusur, failin meydana getirmiş bulunduğu fiilden sorumlu tutulabilmesi için gerekli bulunan bir koşuldur. Kural olarak, cezalandırılabilme, ancak kastın varlığı halinde mümkün olmakla birlikte kanun koyucu buna bazı istisnalar öngörmüştür. Gerçekten, failin işlemiş olduğu fiilden dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu fiilinde en […]

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bağlamında Evlilik Kurumunun ve Şartların Mevcudiyedi Halinde Yokluk ve Butlan Yaptırımlarının İncelenmesi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bağlamında Evlilik Kurumunun ve Şartların Mevcudiyedi Halinde Yokluk ve Butlan Yaptırımlarının İncelenmesi Özet: Bu çalışmada evlilik kurumu ve bunun oluşmasının bağlı olduğu kanuni şartlar, şartların yokluğu halinde söz konusu olabilecek butlan ve yokluk yaptırımları 4721 Sayılı Kanun bağlamında, genel hatları ile incelenecek ve öğretideki çeşitli görüşler tartışılacaktır. Evlilik, bir kadın […]

Öneri, soru ve taleplerinizi iletişim formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.